Wij werken volgens europese privacywetgeving.

Cateringservice Mennega respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Cateringservice Mennega zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Website & techniek:
Blixxum! Design

Privacyverklaring.

Mennega Restaurant & Catering, gevestigd aan Groningerstraat 2, 9402 BK Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mennega neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@mennega.nu. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

1. SSL-verbinding. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
2. Beveiligingssoftware tegen virussen en ingestelde firewall.

Contactgegevens:

https://www.mennega.nu
Groningerstraat 2
9402 BK Assen
0592-317626

H. Westera is de functionaris gegevensbescherming van Mennega Restaurant & Catering. Hij is te bereiken via westera@mennega.nu, danwel 0592-317626.

Strekking

Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door Mennega. Mennega neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet behandelen. Houdt u er rekening mee dat gegevensoverdracht op internet over het algemeen onderhevig kan zijn aan beveiligingsrisico’s. Volledige bescherming tegen toegang door vreemden is niet mogelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mennega verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

1. Bedrijfsnaam
2. Geslacht
3. Voorletter(s)
4. Achternaam
5. Straat + nummer
6. Postcode
7. Plaats
8. Telefoon / mobiel
9. E-mail
10. Gegevens over uw activiteiten op onze website (bezochte pagina’s)
11. Internetbrowser en apparaat type
12. Bankrekeningnummer

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. Mennega behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

Nieuwsbrief (mailinglist)

De websitebeheerder biedt u een nieuwsbrief aan waarin hij u informeert over actuele evenementen en/of aanbiedingen. Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres invoeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mennega.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerking persoonsgegevens

Mennega verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende grondslag en doelen:
1. Het afhandelen van uw betaling.
2. Verzenden van onze nieuwsbrief.
3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
6. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
7. Mennega verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van gegevens

Mennega bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mennega verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mennega blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Mennega maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mennega en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mennega.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mennega wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Minimum 4 characters