PRIVACYBELEID

Wij werken volgens europese privacywetgeving.

Cateringservice Mennega respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Cateringservice Mennega zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voor­waarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restau­rants, cafés en aanverwante bedrijven (waaron­der ca­te­ringbe­drijven, party-servicebedrijven e.d.), hore­cadien­sten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. De UVH zijn gede­poneerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fa­brieken te 's-Gravenhage.

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedin­gen en overeenkomsten waarop de UVH van toepassing zijn, telkens het na­vol­gende verstaan.

1.1 HorecabedrijfDe natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van horecadiensten en lid is van Koninklijk Horeca Neder­land.

1.2 Gastheer

Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadiensten

Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij beho­rende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

1.4 Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horeca­be­drijf een horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5 Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant ge­slo­ten horecaovereenkomst één of meer horeca­dienst(en) moet wor­den verleend. Waar in de UVH van gast, of klant, wordt ge­sproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strek­king nood­zake­lijkerwij­ze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.6 Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant terzake een of meer door het horecabedrijf te verle­nen ho­reca­diensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereen­komst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7 Hotelbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horeca­dien­sten voorname­lijk dan wel uitsluitend bestaat uit het verstrek­ken van logies.

1.8 Restaurantbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horeca­dien­sten voor­namelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het verstrek­ken van spijs en bijbehorende drank.

1.9 Cafébedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horeca­dien­sten voor­namelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het verstrek­ken van drank.

1.10 Zaalverhuurbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadien­sten voornamelijk dan wel uitsluitend bestaat uit het ter be­schikking stellen van zaalruimte.

1.11 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereen­­­­komst)

De totale omzetverwachting van het horecabedrijf in­clu­sief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en b.t.w. terzake een met een klant gesloten horeca­overeen­komst, welke ver­wach­ting is ge­baseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemid­delden.

1.12 Koninklijk Horeca Nederland

Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Hore­ca- en Aanverwante Bedrijf "Horeca Nederland" c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

1.13 Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het hore­ca­be­drijf gedane mededeling dat van een of meer over­een­ge­komen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen ge­bruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de klant gedane mede­deling dat een of meer overeengeko­men horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet ver­strekt zullen worden.

1.14 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te ver­strekken ho­recadienst.

1.15 Groep

Een groep van 10 of meer personen aan wie door een ho­reca­bedrijf een of meer horecadiensten moeten wor­den verleend krachtens een of meer als samenhangend te be­schouwen horecaovereenkomsten.

1.16 Individu

Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.17 Goederen

Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaar­den en geldswaardige papieren.

1.18 Kurkengeld

Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabe­drijf verstrekte drank.

1.19 Keukengeld

Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van niet door dat horecabe­drijf verstrekte spijzen.

1.20 Omzetgarantie

Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer horecaovereenkomsten door het horecabe­drijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voor­waar­den van toepas­sing op de totstandko­ming en de inhoud van alle ho­reca­overeen­komsten, alsmede op alle aan­bie­dingen terzake de tot­standko­ming van deze horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere alge­mene voorwaar­den van toepas­sing zijn prevaleren in geval van te­genstrijdigheid de UVH.

2.2 Afwijken van de UVH is slechts mogelijk bij ge­schrifte en van geval tot geval.

2.3 De UVH strekken mede ten behoeve van alle natuurlij­ke- en rechtspersonen waarvan het horecabe­drijf ge­bruik maakt of heeft ge­maakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een an­dere overeenkomst of bij het exploiteren van het hore­cabe­drijf.

2.4 Zijn de UVH eenmaal rechtsgeldig toepasselijk ver­klaard op een bepaalde horecaover­een­komst, dan wordt de laatst geldende versie van de UVH toepasse­lijk geacht op alle volgende horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeen­gekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst wei­geren, behoudens indien een zodanige weigering ge­schiedt lou­ter op één of meer gronden vermeld in arti­kel 429 qua­ter Wetboek van Strafrecht (discrimi­natie).

3.2 Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen ter­zake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voor­raad (c.q. capaciteit) strekt". Doet het horeca­bedrijf binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een be­roep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horeca­overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.

3.3 Wanneer het horecabedrijf aan de klant (optiehouder) een op­tierecht heeft toegekend kan dit recht niet wor­den herroepen, behoudens indien en voorzo­ver een ande­re potentiële klant het horecabe­drijf een aanbod doet tot het sluiten van een horeca­over­eenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande hore­ca­diensten. De optiehouder dient als­dan door het horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden ge­bracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het op­tierecht vervalt het op­tie­recht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.

3.4 Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenper­sonen (car­gadoors, reisbureaus, andere horecabe­drijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden ge­acht mede voor rekening en ri­sico van deze tussen­personen te zijn gesloten. Het horeca­bedrijf is aan tussenpersonen geen commissie of provi­sie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schrifte­lijk uitdruk­kelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelij­ke betaling van het ver­schul­digde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrij­den.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van het horecabedrijf

4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor ieder horecabedrijf. Alle verplichtingen wel­ke voort­vloeien uit het speciale karakter van het hore­cabe­drijf en de aard van de te verrichten ho­reca­dien­sten zijn opgenomen in de hiernavol­gende ar­tike­len.

4.2 In het geval dat de speciale regeling als be­doeld in de artikelen 5 e.v. afwijkt van een algemene bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de spe­ciale rege­ling.

4.3 Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende ar­tikelen, krachtens de horecaovereenkomst ver­plicht op de overeengekomen tijdstippen de overeen­gekomen horeca­diensten te verlenen op de in dat hore­ca­bedrijf ge­bruikelijke wijze.

4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:

a. in geval van overmacht aan de zijde van het hore­ca­bedrijf als bedoeld in artikel 15;

b. indien de gast niet of meer dan een half uur te laat ver­schijnt;

c. indien de klant de in artikel 10 bedoelde waar­borgsom/tus­sentijdse betaling niet tijdig vol­doet;

d. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend ver­zoek, niet tijdig een omzet­garantie af­geeft;

e. indien de klant op enige andere wijze niet vol­ledig voldoet aan al zijn ver­plichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens het horecabe­drijf heeft.

4.5 Het horecabedrijf is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.

4.6 Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in reke­ning brengt, dient het horecabedrijf op die goede­ren te letten als een goed huisvader, on­ver­min­derd het bepaalde in artikel 12.

4.7 Het horecabedrijf is nimmer verplicht enig huis­dier van de gast toe te laten en kan aan toelating voor­waarden verbinden.

Artikel 5 Verplichtingen van het hotelbedrijf

5.1 Het hotelbedrijf is gehouden aan de gast gedurende de over­een­gekomen periode accommodatie ter beschikking te stel­len van de binnen zijn hotel gebruikelijke kwa­li­teit, zulks met inachtneming van het bepaalde in het derde lid.

5.2 Het hotelbedrijf is tevens gehouden de daarbij beho­rende, in zijn hotel gebruikelijke horecadiensten te kunnen verlenen en de aldaar gebrui­kelijke facilitei­ten te kun­nen verschaffen.

5.3 De accommodatie dient ter beschikking van de gast te zijn van 14.00 uur op de dag van aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek.

5.4 Het hotelbedrijf dient op een duidelijk waarneembare plaats de huis­regels voor de gast ter kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leg­gen, of de huisregels in geschrift aan de gast ter hand te stellen. De gast is gehouden de huisregels na te leven.

5.5 Het hotelbedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij her­haling overtreedt, danwel zich anderszins zoda­nig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabe­drijf en/of de normale exploi­tatie daarvan kan wor­den of wordt verstoord. De gast dient alsdan op eer­ste ver­zoek het hotel te verlaten. Het hotelbedrijf mag zijn onderhavige bevoegdheid slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane over­tredingen daartoe naar het redelijk oordeel van het hotelbedrijf voldoende aanleiding geven.

5.6 Tenzij anders is overeengekomen is het hotelbedrijf ge­rechtigd om de reservering als vervallen te be­schou­wen wanneer de gast zich niet op de eerste ge­reser­veer­de dag om 18.00 uur bij hem heeft gemeld, onver­minderd het bepaalde in artikel 9.

5.7 Het hotelbedrijf is gerechtigd om van de gast te ver­lan­gen dat deze genoegen neemt met andere accommoda­tie dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moe­ten wor­den, behoudens indien een derge­lij­ke wens als evi­dent onbil­lijk en voor de gast als klaarblijke­lijk te be­zwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke in­gang de horecaovereenkomst waar­op voormelde wens van het horecabe­drijf betrekking heeft te beëin­di­gen, onver­minderd zijn verplichtin­gen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien het horecabe­drijf zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, recht op het be­drag van die besparing. Voor het ove­rige zal het ho­recabe­drijf nimmer tot enige schade­vergoeding gehou­den zijn.

Artikel 6 Verplichtingen van het restaurantbedrijf

6.1 Het restaurantbedrijf is verplicht op het overeengeko­men tijdstip aan de gast de overeen-gekomen facilitei­ten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in zijn restaurant ge­bruikelijk is.

6.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn over­eengekomen dan verstrekt het restaurantbedrijf op ver­zoek datgene van de spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken, onverminderd het overige in artikel 6.1 be­paalde.

6.3 Het restaurantbedrijf is gerechtigd om het verlenen van horeca­diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet ge­draagt als overeen­komt met de stand en de exploitatie van zijn restaurant. Het resta­uran­tbedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiter­lijk van de gast. De gast dient op eerste ver­zoek het res­taurant te ver­la­ten.

6.4 Indien de gast niet binnen een half uur na het gere­ser­veerde tijdstip is gearriveerd kan het restaurant­be­drijf de reservering als geannu­leerd beschouwen, on­vermin­derd het bepaalde in artikel 9.

Artikel 7 Verplichtingen van het cafébedrijf

7.1 Het cafébedrijf is gehouden om aan de gast op verzoek de dranken te verstrekken welke het in voorraad heeft. Daarnaast dient het cafébedrijf de in zijn be­drijf ge­bruikelijke horecadiensten te kunnen verlenen.

7.2 Het cafébedrijf is gerechtigd om het verlenen van ho­reca­diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeen­komt met de stand en de ex­ploitatie van zijn café. Het cafébedrijf kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het café te verlaten.

Artikel 8 Verplichtingen van het horecabedrijf terzake zaal­verhuur

8.1 Het horecabedrijf is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horeca­- over­eenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de gast als klaar­blij­kelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/­klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmid­dellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormel­de wens van het horeca­bedrijf betrekking heeft te beëindi­gen, onver­minderd zijn verplichtin­gen uit hoof­de van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien het hore­cabedrijf zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal het horecabedrijf nimmer tot enige schadevergoe­ding gehou­den zijn.

Het horecabedrijf is voorts gehouden de bij hem ge­bruikelijke ho­recadiensten aan de gas­ten te kunnen ver­lenen.

8.3 Het horecabedrijf is gerechtigd om het verlenen van horeca­diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeen­komt met de stand en de exploita­tie van zijn horecabedrijf. Het horecabe­drijf kan onder meer eisen stellen met be­trekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste ver­zoek het horecabe­drijf te verlaten.

8.4 Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst we­gens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze be­voegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 9 Annuleringen

9.1 Annulering door klanten, algemeen

9.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroe­pelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iede­re annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard in­dien het horecabedrijf het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schrifte­lijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 9 geldt onverminderd het bepaal­de in andere artikelen.

9.1.2 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst zal moeten worden verricht aan de klant verklaren bepaalde individuen te zullen be­schou­wen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepa­lin­gen voor groepen van toepassing.

9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.6 is ook op an­nulerin­gen van toepas­sing.

9.1.4 Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten wor­den geannu­leerd zijn op de geannuleerde horeca­dien­sten onderstaande be­palingen pro rata van toe­pas­sing.

9.1.6 Indien een of meer overeengekomen horecadiensten ge­heel of ge­deeltelijk worden geannuleerd, worden de termijnen in de na­vol­gende artike­len vermeerderd met 4 maanden indien de reserveringswaarde van de geannuleerde horecadienst(en) meer bedraagt dan de op overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige horecadiensten die het horecabedrijf had kunnen verle­nen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde horeca­diensten verleend hadden moeten worden.

9.1.7 Bedragen die het horecabedrijf met het oog op de gean­nuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annule­ring reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan het horeca­bedrijf te worden vergoed, mits het horecabedrijf niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende ver­plichtingen aan te gaan. De betreffende be­dragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalin­gen bedoelde reserveringswaarde.

9.2 Annulering van hotelaccommodatie/logies

9.2.1 Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommo­da­tie, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep dan geldt voor annule­ring van die reserve­ring het navolgende.

a. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijd­stip waar­op krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten wor­den verleend, nader te noemen: "de in­gangs­datum", is de klant niet gehouden enige ver­goeding aan het hotelbe­drijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de in­gangsdatum is de klant gehouden 15% van de reser­veringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 1 maand voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 35% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 60% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 85% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

f. Bij annulering 7 dagen of minder voor de in­gangsdatum is de klant gehouden 100% van de re­serveringswaarde aan het hote­lbedrijf te betalen.

9.2.2 Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommo­datie, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annu­lering van die re­serve­ring het navolgende

a. Bij annulering meer dan 1 maand voor de in­gangs­datum is de klant niet gehouden enig bedrag aan het hotelbedrijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 15% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 35% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 60% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 24 uur voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 85% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

f. Bij annulering 24 uur of minder voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 100% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

9.3 Annulering van restaurant/tafelreservering

9.3.1 Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend een restau­rant (tafel­reservering) is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navol­gen­de:

1. indien een menu is overeengekomen:

a. bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereser­veerde tijdstip zal geen ver­goeding verschuldigd zijn;

b. bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 25% van de reserve­ringswaarde verschuldigd zijn;

c. bij annulering 7 dagen of minder voor het gere­ser­veerde tijdstip zal de klant 50% van de reserve­rings­waarde verschul­digd zijn.

d. bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de klant 75% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

2. indien geen menu is overeengekomen:

a. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het ge­reserveerde tijdstip zal geen vergoeding ver­schuldigd zijn;

b. bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het ge­reserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserve­rings­waarde ver­schuldigd zijn.

9.3.2 Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend een restau­rant (tafel­reservering) is gemaakt voor één of meer indivi­duen dan geldt voor annu­lering van die reserve­ring het navolgende:

1. indien een menu is overeengekomen:

a. bij annulering meer dan viermaal 24 uur voor het ge­reserveerde tijdstip zal geen vergoeding ver­schuldigd zijn;

b. bij annulering viermaal 24 uur of minder voor het ge­reserveerde tijdstip zal 50% van de reserveringswaarde verschul­digd zijn.

2. indien geen menu is overeengekomen:

a. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;

b. bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het ge­reserveerde tijdstip zal de klant 50% van de reserve­rings­waarde ver­schuldigd zijn.

9.4 Annulering andere horecaovereenkomsten.

9.4.1 Voor annulering van alle reserveringen niet val­lende onder de artikelen 9.2 en 9.3 zal het navolgen­de gel­den.

9.4.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navol­gende.

a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijd­stip waarop krachtens de desbetreffende hore­ca­overeenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserve­ringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor be­doeld tijd­stip is de klant gehouden 15% van de reserve­ringswaar­de aan het horecabedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 1 maand voor be­doeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserve­rings­waarde aan het horecabedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de re­serve­ringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de re­serve­ringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

g. Bij annulering 7 dagen of minder voor be­doeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reser­veringswaarde aan het horecabe­drijf te betalen.

9.4.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reserve­ring het navolgende.

a. Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereen­komst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoe­ding aan het horecabedrijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserve­ringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserve­ringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserve­ringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 24 uur voor bedoeld tijd­stip is de klant gehouden 85% van de reserve­rings­waarde aan het horecabedrijf te betalen.

f. Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden100% van de re­ser­veringswaarde aan het horecabedrijf te beta­len.

9.5 Annulering door het horecabedrijf

9.5.1 Het horecabedrijf is met inachtneming van het navol­gende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat het horeca­be­drijf afstand doet van zijn annuleringsbevoegd­heid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annule­ringsbevoegdheid.

9.5.2 Indien het horecabedrijf een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende drank an­nuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.3.2 van over­een­komstige toepassing, met verwisseling van klant en horeca­be­drijf.

9.5.3 Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 9.5.2 annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige toepas­sing, met verwisseling van klant en horecabedrijf.

9.5.4 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een hore­caovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde be­dragen gehouden te zijn, in­dien er voldoen­de aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gas­ten, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het horecabe­drijf van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalings­verplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horeca­diensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.

9.5.5 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoen­de aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het horecabe­drijf alsnog gerech­tigd zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

9.5.6 Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Het horecabedrijf mag de reisovereen­komst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichti­ge, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandighe­den. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens ge­wichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstan­digheden. Tot twintig dagen voor de aanvang van de reis mag het horecabedrijf de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbe­grip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Indien de reiziger een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan het horecabedrijf de reisovereenkomst opzeggen.

Artikel 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1 Het horecabedrijf kan te allen tijde van de klant ver­langen dat deze onder het horecabedrijf depo­neert of doet depone­ren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waar­borgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uit­drukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

10.2 Het horecabedrijf kan telkens tussentijds betaling ver­langen van inmiddels verleende horecadiensten.

10.3 Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datge­ne wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschul­digd is. Het overschot dient door het horeca­bedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbe­taald.

Artikel 11 Omzetgarantie

11.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de betreffende horecaovereen­komst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te betalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

12.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het horecabedrijf terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzeke­rings­maat­schappij of van een andere derde een ver­goe­ding heeft ontvangen.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 is het h­otel­bedrijf niet aansprake­lijk voor beschadi­ging of ver­lies van goederen, die in het hotel zijn meege­bracht door een gast die daar zijn intrek heeft ge­nomen. De klant vrijwaart het hotelbedrijf tegen aan­spraken van gasten terzake. Het hier bepaalde geldt niet voor­zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het hote­lbedrijf.

12.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.7 en 12.8 is het ho­reca­bedrijf nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het horeca­bedrijf. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzon­der ook voor schade ontstaan als gevolg van het nutti­gen van door het horecabedrijf bereide of geser­veerde levensmidde­len en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toe­laat geldt die minder vergaande beperking.